Про відділ

Завідувач відділу аспірантури і докторантуриХромильова Ольга Володимирівна, доктор фармацевтичних наук, доцент.

69035 м. Запорожжя, пр. Маяковського, 26. Е-mail: smiyukha.s.a@mphu.edu.ua / Телефон: 0991102828

Підготовка в аспірантурі

Галузь знань 22 Охорона здоров’я.
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий).
Рівень кваліфікації Восьмий рівень Національної рамки кваліфікацій (третій цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, восьмий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя).
Спеціальності 222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія, 221 Стоматологія,
224 Технології медичної діагностики та лікування.
Передумови: 
- Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями 222 Медицина, 228 Педіатрія, 221 Стоматологія,
224 Технології медичної діагностики та лікування: наявність попередньо здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування.
- Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності фармацевтичного спрямування, а також зі споріднених спеціальностей. 
Термін навчання – 4 роки.
Форми навчання – денна, вечірня, контрактна, поза аспірантурою.
Підготовка в аспірантурі ЗДМФУ іноземних громадян здійснюється на підставі Наказів Міністерства освіти і науки України про розширення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства за спеціальностями 222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація, 221 Стоматологія, 224 Технології медичної діагностики та лікування . 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМИ (акредитовані НАЗЯВО до 01.07.2027 року)

1. Освітньо-наукова програма «Медицина»

Гарант ОНП: ТУМАНСЬКИЙ Валерій Олексійович – доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини.

2. Освітньо-наукова програма «Фармація»

Гарант ОНП: КАПЛАУШЕНКО Андрій Григорович – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фізколоїдної хімії.

3. Освітньо-наукова програма «Педіатрія»

Гарант ОНП: ЛЕЖЕНКО Геннадій Олександрович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії.

4. Освітньо-наукова програма «Стоматологія»

Гарант ОНП: ВОЗНИЙ Олександр Вікторович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології.

Положення про гаранта освітньої програми

Підготовка в докторантурі 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я. 

Рівень вищої освіти четвертий (науковий).

Спеціальності 222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація.

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт аспірантури і докторантури ЗДМФУ.

Мапа сайту